Premi FJRR

[one_third first]premi_fjrr_web_logo[/one_third]

[two_third]La Fundació Jaume Rubió i Rubió (FJRR), és el programa d’ocupació de Càritas Diocesana de Lleida i vol promoure l’estudi i la sensibilització vers les realitats del món del treball que produeixen situacions de vulnerabilitat en les persones treballadores per tal d’analitzar les seves causes i conseqüències, fer denúncia de les situacions d’injustícia i animar la generació de propostes per aconseguir unes realitats de treball més dignes, que facilitin la realització professional i l’harmonia entre la vida personal i laboral de les persones treballadores.[/two_third]

La FJRR, que vol promoure el treball en xarxa de diferents entitats cíviques, és membre de la Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció Sociocaritativa de la diòcesi de Lleida, i alhora de la Comissió 3.4., en conveni amb la Universitat de Lleida.

Per tal d’aconseguir millor els objectius fonamentals de la FJRR i per reforçar l’acció en xarxa d’entitats cíviques de la província de Lleida, vol crear el Premi Jaume Rubió i Rubió, per l’estudi de propostes de la dignificació del treball en les terres de Lleida.

 

Per al foment del treball digne a les terres de Lleida

 

Camps d’estudi i investigació

• Realitat de l’economia social a Lleida. Cooperativisme, societats laborals, empreses d’inserció laboral i centres especials de treball. Els reptes i les seves aportacions al benestar social de les terres de Lleida.
• Situació de la responsabilitat social corporativa a les empreses administracions de Lleida.
• Situació dels col·lectius més vulnerables en la inserció i el desenvolupament de la seva vida laboral a Lleida.
• Atur, precarietat laboral i economia submergida a Lleida. Causes i conseqüències desafiaments i propostes.
• Atenció pública i privada per a la inserció sociolaboral dels col·lectius amb major vulnerabilitat laboral a Lleida: orientació, formació, capacitació i itineraris personalitats d’inserció.
• Impacte de les polítiques públiques i de la normativa laboral en la precarietat del treball en les empreses Lleidatanes.


Objectiu

Fomentar l’estudi i la investigació sobre la situació econòmica i social de Lleida i les dificultats que suposa per a la inserció i estabilització laboral dels col·lectius més vulnerables i sobre els desafiaments que aquesta realitat comporta.


Dotació i premis:

La dotació del premi és de 1.500 euros que pot ser atorgada a un únic premi o repartida entre més d’un si així ho considera el jurat de forma justificada.
El premi pot quedar desert.


Condicions per a l’admissió dels treballs

Alumne matriculat a la Universitat de Lleida que realitza el seu treball final de grau (TFG).
Caldrà fer una exposició del treball premiat en l’acte d’entrega del premi.


Com lliurar els treballs

• El període de lliurament serà del 20 al 30 de juliol de l’any en curs. La instància s’haurà de descarregar del següent enllaç: DESCARREGAR FORMULARI i lliurar-lo amb una còpia en paper i una altra en suport digital en el treball realitzat.
• El treball es lliurarà a la seu de la Fundació Jaume Rubió i Rubió o per correu certificat: Plaça Sant Josep, 2 · 25002 Lleida.
• Els treballs han de ser realitzats en l’any en curs i els han de tenir prèviament aprovats a la Universitat.


Jurat i resolució dels premis

El jurat estarà formar per set persones amb dret a vot, i una vuitena sense vot que actuarà com a secretària. Els integrants seran:

1. El president de la Fundació Jaume Rubió i Rubió, que actuarà com a director de jurat.

2. Una persona de reconegut prestigi en l’estudi del món del treball, professor universitari, que actuarà com a President del jurat. Tindrà la màxima responsabilitat tècnica i acadèmica de la valoració qualitativa dels treballs i vetllarà pels correctes criteris de valoració dels membres del jurat.

3. Un representant de la Comissió 3.4.

4. Dos professors de l’UdL proposats, consensuadament, pel president i el Director del jurat.

5. Dos representants d’empreses d’economia social i/o de serveis d’atenció sociolaboral de les terres de Lleida a proposta consensuada de tots els membres anteriors i vista la tipologia dels treballs presentats en cada convocatòria.

6. El secretari/ia de la FJRR que actuarà com a secretari del jurat sense vot.
El jurat es reunirà coma mínim dos cops: una per conèixer els treballs presentats i escollir els dos representants d’empreses i/o de serveis d’atenció. Una segona, deliberativa i resolutiva. El jurat disposarà de 6 mesos, com a mínim, per realitzar els seus treballs.

7. El jurat podrà demanar un informe valoratiu del TFG al/a tutor/a acadèmic/a del mateix.

8. A l’hora d’establir els criteris d’avaluació serà imprescindible avaluar l’adequació del treball als objectius de la FJRR i la seva aportació al desenvolupament de les seves accions.

 

[one_half first]

Descarrega aquí el formulari

pdf[/one_half]

[one_half]

Descarrega aquí el díptic

pdf[/one_half]